آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | بیژن وکیلی: آفتاب بود باران به پیمانه و فصول بر مدار خاک خیش خورده و دانه آرمید
S3 : 00:57:15 | com/org
آفتاب بود
باران به پیمانه و فصول بر مدار
خاک خیش خورده و دانه آرمیده
مترسک بر جایگاه خویش استوار و رقصان ...
کشاورز در انتظار و بیمناک ...

از: خود