تیوال | بیژن وکیلی: آفتاب بود باران به پیمانه و فصول بر مدار خاک خیش
S2 : 14:36:00
آفتاب بود
باران به پیمانه و فصول بر مدار
خاک خیش خورده و دانه آرمیده
مترسک بر جایگاه خویش استوار و رقصان ...
کشاورز در انتظار و بیمناک ...

از: خود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید