تیوال | وحید عمرانی: روحم پرید و خواست برود نگاهش افتاد به آخرین انار
S2 : 21:24:59
روحم پرید
و خواست برود
نگاهش افتاد
به آخرین انار باغچه
آویزان ...
از درختی که تو کاشته بودی
نشد که برود
اکنون سالهاست
که در این حیاط قدیمی زندانی ام
و هیچکس به ملاقاتم نمی آید
همه از این خانه رفته اند.
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید