تیوال | وحید عمرانی: می روی تا ماه بیاید اما از همان دور پنهانی ... برایش
S2 : 22:12:21
می روی تا ماه بیاید
اما از همان دور
پنهانی ...
برایش نور می فرستی
تا او هم جلوه کند
چه جوانمردی خورشید!
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید