تیوال | گروه همیاری درباره نمایش زمستان: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی محمد نژاد و بازی محمد
S3 : 19:47:21
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی محمد نژاد و بازی محمد نژاد، مرجان فریقی، محمد مهدی توکلی زاده، شیما جعفر زاده (روزهای یکشنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه) با تخفیف روزهای نخست، امروز شنبه ساعت ۱۳ آغاز خواهد شد.
شیما جعفرزاده این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید