تیوال | سید فرشید جاهد: سلام -------- خبر آمد که بی خبرتر از همه ام منی
S3 : 22:30:50
سلام
--------
خبر آمد که بی خبرتر از همه ام
منی که خبرگزار ِ اخبار توأم

سید حسن ابوطالبی
( جاهد )
98/02/21
آقای سوبژه (محمد لهاک)، احمد قهرمانی و مهدی.. این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید