کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه نمایشی مارگاک درباره نمایش مارگاک: صحبت های دکتر قطب الدین صادقی درباره نمایش ماگارک: انتخاب این اثر در
S3 : 11:31:08 | com/org
گروه نمایشی مارگاک
درباره نمایش مارگاک i
صحبت های دکتر قطب الدین صادقی درباره نمایش ماگارک:
انتخاب این اثر در یک فضای بسته جنگ روانی، در واقع برای مطرح کردن مطالبات زنانه است. یه این منظور که حق و حقوقی که تا قبل این همه فکر می کردند فقط برای مردان است، برای زنان هم می تواند باشد. بدلیل این جایگاهی که در جامعه پیدا کرده است، این موضوع می تواند برانگیزاننده باشد و مشوق زنان ما که ارزش های خودشان را دوباره پیدا کرده و مناسبات و مخصوصا مناسبات عاطفی جربزه ای دیگر نشان بدهند.
از این زاویه اثر را مثبت ارزیابی می کنم و فکر می کنم نمایش خوبیه که می تواند مخصوصا برای دختران و زنان جوان ما آموزنده باوده و مردان را هم متوجه این موضوع کند که همه حق و حقوق برای آن ها نیست.
اجرای بسیار صمیمانه ، ساده و بی شیله و پیله ای بود بدون توسل به دکور زیاد یا اشیاء فراوان که تنها با اتکا به بدن و بیان بازیگر اجرا شد و چیزی که البته ما در اثر دیدیم بیشتر روانشناسی ایرانی بود تا سوئدی که اتفاقا هم مشکلی ایجاد نکرد.