تیوال | گروه همیاری درباره نمایش ارث عشقولانه: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی جواد کاظمی و با بازی
S2 : 20:16:06
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی جواد کاظمی و با بازی تورج ابراهیمی، اصغر شهائی، رهبر عباسی، مهدی رضایی، حسین پاکتچی و ... با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید