تیوال | گروه همیاری درباره نمایش هنر مردن: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی امین شفیعی و با بازی
S3 : 18:52:08
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی امین شفیعی و با بازی امیرپاکان پاکی، میترا پهلوان علمداری، محیا جوان و ... با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید