تیوال | گروه همیاری درباره نمایش هنر مردن: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی امین شفیعی و با بازی
S2 : 12:28:45
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی امین شفیعی و با بازی امیرپاکان پاکی، میترا پهلوان علمداری، محیا جوان و ... با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
محمد عطایی و متین امیری این را خواندند
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید