تیوال | مینا احدیفر درباره نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید:
S3 : 18:48:03
مونولوگ عالی با بازی خوب و طراحی صحنه بی نظیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید