تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): کاری برای تخت ، تختی برای خواب ، خوابی برای جان ، جانی
S3 : 07:28:11
کاری برای تخت ،
تختی برای خواب ،
خوابی برای جان ،
جانی برای مرگ ،
مرگی برای یاد ،
یادی برای سنگ ،
این بود زندگی ..
"حسین پناهی
لعنت به این زندگی و اینهمه تلاش
بهنام صفوی هم رفت
:(
۲۳ اردیبهشت
روحش شاد
۲۳ اردیبهشت
روحشون شاد
۳۰ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید