تیوال | گروه همیاری درباره نمایش شالی برای پاییز: خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی پیمان قیاسی و با
S3 : 22:20:55
خرید بلیت این نمایش، به کارگردانی پیمان قیاسی و با بازی زیبا مصطفایی، مریم شیرازی، پیمان قیاسی، محمد عبداللهی و ... با تخفیف روزهای نخست، آغاز شد.
پوریا کامرانی و مصطفی برات پور این را خواندند
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید