تیوال | حسن آشناور درباره نمایش حذف به قرینه‌ی معنوی:
S3 : 09:34:15
امروز ( پنج شنبه) اجرا نداره؟
امروز وفات هست
قبل از اذان اجراها کنسل هستن
۲۶ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید