تیوال | گروه همیاری درباره نمایش تراس: به آگاهی می‌رسد این نمایش در تاریخ‌های جمعه سوم تا
S3 : 20:37:36
به آگاهی می‌رسد این نمایش در تاریخ‌های جمعه سوم تا پنجشنبه هفتم خردادماه به دلیل تقارن با روزهای شهادت و اعلام مرکز هنرهای نمایشی اجرا نخواهد داشت.
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید