تیوال | به آذین: ‎در هجوم رنگی پروانه ها ‎این عاشقان آمده، از پیله
S3 : 15:47:51
‎در هجوم رنگی پروانه ها
‎این عاشقان آمده، از پیله ها
‎هر آمدن ،نشانه ای همراه داشت
‎این آمدن جستن از اوضاع را خاطره داشت
‎کرمی بی جان که از رخوت تنهایی و درد، بر خود تنید
‎امروز رها و رقص کنان
با قلبی
پر امید به دور گل سرخ
‎آغاز را خاطره کرد
‎ای درد تنیده
‎ای بخت عبوس
‎ دیده ام پروانه را یادم داد

از: خود
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید