تیوال | سید محمد حسین شرافت مولا: بسمه تعالی جمله کوتاه من : اوج ِ
S3 : 22:09:55

بسمه تعالی



جمله کوتاه من :




اوج ِ نور کربلا , شب برداشتن ِ بیعت هاست






نویسنده ... دیدن ادامه » : سید محمد حسین شرافت مولا



برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید