تیوال | وحید عمرانی: یک پری آمد و چنگی به دل ما زد و رفت مثل یک موج، عیان
S3 : 21:28:19
یک پری آمد و چنگی به دل ما زد و رفت
مثل یک موج، عیان گشت و به دریا زد و رفت

چه شتابی که در این وعدۀ دیدار نداشت
که در این بزم، لبی بر لب مینا زد و رفت

مثل یک قاصدک کوچک لرزان در باد
سنگ بر جام من محو تماشا زد و رفت

کاش این شب نرسد تا به سحر مهلت ما
شعله سان نایره بر خرمن فردا زد و رفت

رفت، اما دل ما نیز به همراهی او
چار تکبیر به شش گوشۀ دنیا زد و رفت
وحید عمرانی، آرزو نوری و mazdak این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید