کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رها باصفا: "دوست دارم بخندونمت بعد وایستم نگاه کنم که می خندی...!" شاد
S3 : 18:54:54 | com/org
"دوست دارم بخندونمت بعد وایستم نگاه کنم که می خندی...!"
شادیِ غیرمنتظره ی زندگی من بودی، چی شد که کم فروغ شدی؟ چی شد؟ که غمگین شدی و دیگه نتونستی منو شاد کنی و به خنده های من دلتو خوش؟! چی شد که همه چیز انقدر بی خود و دوست نداشتنی شد؟! 

از: خود