تیوال | رها باصفا: "دوست دارم بخندونمت بعد وایستم نگاه کنم که می
S3 : 07:04:32
"دوست دارم بخندونمت بعد وایستم نگاه کنم که می خندی...!"
شادیِ غیرمنتظره ی زندگی من بودی، چی شد که کم فروغ شدی؟ چی شد؟ که غمگین شدی و دیگه نتونستی منو شاد کنی و به خنده های من دلتو خوش؟! چی شد که همه چیز انقدر بی خود و دوست نداشتنی شد؟! 

از: خود
نازنین ص، عباس الهی، قاصدک و بامداد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید