تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سهراب کشی: خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی ابوالقاسم فردوسی طوسی،
S3 : 04:08:25
خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی ابوالقاسم فردوسی طوسی، کارگردانی پیمان محمدی می آبادی، امیرعلی قلیپور و با نقالی امیرعلی قلیپور، با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید