تیوال | گروه همیاری درباره نمایش ماهیگیران ژاپنی: خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی ولفگانگ وایراوخ، کارگردانی
S2 : 05:37:37
خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی ولفگانگ وایراوخ، کارگردانی احمد بیگی و با بازی امیر محمد تمیمی، حسین جفت پسند، امیر حسین جوان بخت و ... آغاز شد.
شبنم یگانه این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید