تیوال | گروه همیاری درباره نمایش نفرین قحطی زده‌گان: به آگاهی می‌رسد از سوی گروه محترم این نمایش در پاسخ
S2 : 09:25:06
به آگاهی می‌رسد از سوی گروه محترم این نمایش در پاسخ به درخواست کاربران، برای سه روز یکشنبه ۲ تا سه‌شنبه ۴ تیرماه، تخفیف ۲۰٪ در نظر گرفته‌شده‌است.
ایلیا شمس، هومن شهباز و نفیسه نوری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید