تیوال | گروه همیاری درباره نمایش ایستاده روی خط استوا: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سعید خیراللهی و بازی
S3 : 04:31:13
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سعید خیراللهی و بازی مالک آبسالان، مصطفی کولیوندی، سمیه مهری، احمد جعفری، ناصر کاظمی، حسن همتی، سعیده عبداللهی، مهدیه یزدان پرست و سعید خیراللهی با تخفیف روزهای نخست آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید