تیوال | mazdak: تنها یک چشم برهم زدن میان شادی های کودکانه و امروز
S3 : 20:13:42
تنها یک چشم برهم زدن
میان شادی های کودکانه
و امروز فاصله داریم
تنها یک چشم برهم زدن
میان خواب ارام شبانه
امروز فاصله داریم
تنها یک چشم بر هم زدن
میان دلهوره های عاشقانه و
امروز فاصله داریم
تنها یک چشم بر هم زدن
میانه برهنه شدن و برهنه اندیشیدن فاصله داریم
تنها یک چشم بر هم زدن
میان امروز هر روز فاصله داریم
فاصله ها را نه من میسازم
نه تو
... دیدن ادامه » فاصله ها هستند که ما را میسازند ...


بامدادان خرداد 98
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید