تیوال | ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین): شعر:صبح زیبای زندان به سوی پنجره آواز برخواست قفس
S3 : 07:52:56
شعر:صبح زیبای زندان

به سوی پنجره آواز برخواست

قفس از سینه ی پرواز برخواست

طلوع صبح زندان دیدنی شد

تنفگ از باور سرباز برخواست... دیدن ادامه »

شاعر:ابوالقاسم کریمی 2/خرداد/1398۴ روز پیش، چهارشنبه
فکر میکنم اینجا " برخاست " صحیح باشه به معنای بلند شدن ، شکل گرفتن و ...
۴ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید