تیوال | حدیث سیدی درباره نمایش مادر: یعنی در حال حاضر دو نمایش مادر زلر هم زمان میرن رو
S3 : 15:11:50
حدیث سیدی
درباره نمایش مادر i
یعنی در حال حاضر دو نمایش مادر زلر هم زمان میرن رو صحنه؟ و هر دو کارگردان فامیلیشان احمدی هستش؟؟؟؟ من کمی گیج شدم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید