تیوال | حدیث سیدی درباره نمایش مادر: یعنی در حال حاضر دو نمایش مادر زلر هم زمان میرن رو
S2 : 09:27:27
حدیث سیدی
درباره نمایش مادر i
یعنی در حال حاضر دو نمایش مادر زلر هم زمان میرن رو صحنه؟ و هر دو کارگردان فامیلیشان احمدی هستش؟؟؟؟ من کمی گیج شدم
بله چنین اتفاق تصادفی افتاده
علی احمدی نمایش مادر رو به روی صحنه می بره
رضا احمدی نمایش مادر-پدر را
۲۹ خرداد
و دو گونه تفکر مجزا و برداشت های مستقل هر کدوم از متن
۱۶ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید