تیوال | رضا یزدانی پدرام درباره اشتراک تیوال+: همیاری عزیز چرا شروع یکسری از نمایشها پیغامش نمیاد
S3 : 17:20:27
همیاری عزیز چرا شروع یکسری از نمایشها پیغامش نمیاد ؟!! مثلا سیزیف اصلا شروع بلیط فروشیش برام نیومده.
رضا غیوری این را خواند
nasim eshaghi این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید