تیوال | شقایق درباره فیلم نبات: داستان ساده و تکرار شدنی طلاق و بازگشت و بازماندگان....
S3 : 09:44:11
شقایق
درباره فیلم نبات i
داستان ساده و تکرار شدنی طلاق و بازگشت و بازماندگان.... با نگاهی جدید
بیان از خودگذشتگی، فداکاری، لجاجت و جنگیدن
و کارگردان به نظرم از اسم و شهرت شهاب حسینی برای فروش فیلم اش استفاده کرده است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید