تیوال | رامتین مهجوری درباره نمایش نان: نان تمام حسرت انسان نفرین شده با سنگ زخم خورده
S3 : 18:27:51
رامتین مهجوری
درباره نمایش نان i
نان
تمام حسرت انسان
نفرین شده با سنگ
زخم خورده با زمان
.
نان را ببینید.