کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سعید شیشه گر درباره نمایش نان: این نمایش به من یاد داد که در سکوت نیز میشود فریاد
S3 : 18:08:42 | com/org
سعید شیشه گر
درباره نمایش نان i
این نمایش به من یاد داد که در سکوت نیز میشود فریاد زد. می توان شعار نداد . می توان بدون عربده فغان کرد.
ممنونم از شما و این اجرا و موفقیت های روزافزون .