تیوال | ام جواد درباره کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر: من قبلا این کنسرت جناب کلهر رو رفتم و بی نظیره. این
S2 : 04:09:38
من قبلا این کنسرت جناب کلهر رو رفتم و بی نظیره.
این بار دیر متوجه شدم. اگر تیوال یا کسی از دوستان دو تا بلیط برای چهارشنبه داشته باشه که دوست داشته باشه واگذار کنه شادی بزرگی به من هدیه داده.
تماس با mjavad.sabet@gmail.com
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید