تیوال | مسعود طیبی درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: آیا باید این اثر را از ساحت سایکو سوماتیک بررسی کرد؟
S2 : 03:54:18
آیا باید این اثر را از ساحت سایکو سوماتیک بررسی کرد؟ آیا پرداخت به مقوله بازیگری و اقتصاد حرکت و یا حرکت وضعی یا وضعی-انتقالی جایگاهی دارید؟ یا واکاوی ساختار پُست دراماتیک متن کار درستی است؟ می گویم خیر.... گاهی اثری را فقط باید دید و لذت برد... فرشاد هاشمی را ببینید و لذت ببرید و لحاظات زیبا و تلخ هر انسان را با او تجریه کنید
چقدر لغات قلنبه سلنبه در متنی کوتاه
۲۲ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید