تیوال | شیرین درباره نمایش مختلف الاضلاع: ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با
S2 : 03:30:21
شیرین
درباره نمایش مختلف الاضلاع i
ما مردم رو با اشتباهاتشون می کِشیم. شما مردم رو با اشتباهاتشون می کُشید.(فرانسیسکو گویای نقاش خطاب به کشیش)
و من سردرگم مانده ام که کدام یک شیطان است؟
یکی یا هردو؟
۱۰ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید