تیوال | سروش بهمنیار درباره نمایش پا: اپیزودیک بودن نمایش و نداشتن رورانس از نکان مثبت کار
S2 : 18:13:33
سروش بهمنیار
درباره نمایش پا i
اپیزودیک بودن نمایش و نداشتن رورانس از نکان مثبت کار بود.
بازیگر ها بسیار خوب حس رو القا میکردند؛ و از نظر من اوج کار و قسمت بهتر کار اپیزود نخست بوده.