تیوال | حمید درباره نمایش فرشته تاریخ: شاید بتوان گفت اجزای نمایش هر یک جداگانه خوب و جذاب
S3 : 05:12:38
حمید
درباره نمایش فرشته تاریخ i
شاید بتوان گفت اجزای نمایش هر یک جداگانه خوب و جذاب بود ولی در مجموع نتیجه نهایی حداقل برای من اصلا قابل قبول نبود. روند کند و پرتکرار در جریان داستان که کشنده کشش و جذب برای من بود در کنار زمان طولانی نمایش خستگی آور بود. بنظر من بجای نگاه به ایجاد جذابیت در فهمیدن اتفاقات و سلسله ی وقایع داستان تلاش بر قراردادن جمله هایی شاید فلسفی بوده که شاید گفته شود با نمایشی پر مغز و پر درون مایه روبه رو هستیم که به نظر بنده حتی در همین مورد هم نمایش مردود بود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید