تیوال | دلارام دلنواز: پاییز بود که هنگامه عاشق شد. هر پاییز عاشق تر، مطیع
S2 : 06:30:02
پاییز بود که هنگامه عاشق شد. هر پاییز عاشق تر، مطیع تر.
معشوق، قبله ی دو عالم شد و او بنده ی بی چون و چرا. هنگامه نمی دانست با هر فرمانی که عاشقانه اطاعت می کند بُتِ زندگی اش را می تراشد و منقش می کند.
معشوق بت شد. خدا شد.
هنگامه توی قفس است. دیگر نه دندان هایش از قهقهه معلوم می شود نه دیگر شوقی دارد تا گلی را کنار تاب موهایش جا بدهد.
محمد لهاک (آقای سوبژه)، سایه * و امید درویش زاده این را امتیاز داده‌اند
عاشقانه و خیال انگیز
۰۵ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید