تیوال | دلارام دلنواز: گاهی باید بود برای رفتن گاهی باید رفت برای بودن و
S3 : 17:44:13
گاهی باید بود برای رفتن
گاهی باید رفت برای بودن
و چه گس است بودنی بیهوده
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید