تیوال | زهره مقدم درباره نمایش پپ: اجرا نسبت به جشنواره تغیر جالبی داشته. اول زیاد شدن
S2 : 09:06:12
زهره مقدم
درباره نمایش پپ i
اجرا نسبت به جشنواره تغیر جالبی داشته. اول زیاد شدن کاراکترها و بازی خود اسماعیل کمالی، و دوم آنچه در قسمت بعدی خواهید دید که آخر کار میندازن به جون بیننده! این دفعه با بابام میام!