تیوال | رضاصاد: من از مخالفان سرسخته انتقاد کردن هستم. و این اعتقاد
S3 : 07:57:05
من از مخالفان سرسخته انتقاد کردن هستم. و این اعتقاد را دارم چیزی به نام انتقاد سازنده وجود خارجی ندارد. به نظر من تمام انتقاد ها مخرب هستند. از هر چقدر هم تلاش کنیم انتقاد ما سازنده باشد باز هم یک انتقاد مخرب انجام دادیم.
http://rezasadeghi.net/there-is-no-such-thing-as-constructive-criticism/
علی نوروزی این را خواند
سام رجایی sam rajaei این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید