تیوال | رضا بهکام درباره فیلم رزم آرا، یک دوسیه مسکوت: نازنین مرد تنها... وقتی اراده پولادین داری و افکار
S2 : 19:00:53
نازنین مرد تنها...
وقتی اراده پولادین داری و افکار بزرگ ، دشمنان و خائنین به تو نیز زیاد خواهند بود...
و این یک اصل است...
حقایق که گاهی سالها (و به صلاح) زیر خروارها بایگانی می ماند ولی روزی نقابها می افتد...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید