تیوال | دلارام دلنواز: بی بال و پر ،...مانده در بایدها در هر نفس در جان خود،
S2 : 03:59:17
بی بال و پر ،...مانده در بایدها
در هر نفس در جان خود، مدام پرپر می زنم.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید