تیوال | مارال بنی هاشمی: زنان وارثان مرگ تدریجی اند ؛ همیشه رفتن کسی لازم
S3 : 14:33:36
زنان وارثان مرگ تدریجی اند ؛
همیشه رفتن کسی لازم است ،
تا مرگ ما زنان در آینه ها طبیعی جلوه کند ؛
باید کسی باشد ، برود و
کاسه های آب هم از پس برگشتنش برنیایند ...

از: خود
حسام الدین حیدری و مریم عرفانیان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید