تیوال | فرزاد جعفریان درباره نمایش چهار دقیقه:
S2 : 16:17:57
عقل به سن نیست، عقل به عقله..
فرزاد جان زودی خبر بده چطور بود..منتظرم.. مرسی
۰۴ مرداد
چش :)
یه مختصراتی نبشتم :))
۰۵ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید