تیوال | قاصدک: چه کنم که توان از من می‌گریزد وقتی نام کوچک او را در
S3 : 14:47:14
چه کنم
که توان از من می‌گریزد
وقتی
نام کوچک او را
در حضور من
بر زبان می آورند

"آنا اخماتووا"

از: انا اخماتووا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید