تیوال | رها باصفا: خواب میدیدم که پشت فرمون نشستم و توو جاده ای پر از
S3 : 16:36:08
خواب میدیدم که پشت فرمون نشستم و توو جاده ای پر از پیچ و خم میرونم. یه دفعه دیدم ترمز ماشین نمیگیره و در کسری از ثانیه بدون اینکه حتا بتونم فکر کنم که باید چکار کنم، به دره ای که سر نزدیک ترین پیچ به من بود پرتاب شدم. و خیلی واضح و شفاف دیدم که زندگیم درحالِ تموم شدنه و تا چند ثانیه دیگه که با زمین برخورد کنم، بی شک میمیرم.
در کمالِ ناباوری به خودم میگفتم: "ینی همش همین بود؟ ینی همه چی تموم شد؟" و خودم رو از بیرون و درون میدیدم که به کام مرگ میرم....
محمد لهاک (آقای سوبژه)، مجتبی مهدی زاده و قاصدک این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید