آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | کوثر سلیمی درباره نمایش چهار دقیقه: - تو وقتی زندگی خودت رو نمی تونی نجات بدی چطور می خوای دنیا رو نجات بد
S3 : 22:36:23 | com/org
- تو وقتی زندگی خودت رو نمی تونی نجات بدی چطور می خوای دنیا رو نجات بدی
عشق، خاطره، خطر خاطرات وتی نرم و منعطف هستند باید رهاشون کنی وگرنه خطرناک میشن و از پا درت میارن