تیوال | کوثر سلیمی درباره نمایش چهار دقیقه: - تو وقتی زندگی خودت رو نمی تونی نجات بدی چطور می خوای
S3 : 06:23:17
- تو وقتی زندگی خودت رو نمی تونی نجات بدی چطور می خوای دنیا رو نجات بدی
عشق، خاطره، خطر خاطرات وتی نرم و منعطف هستند باید رهاشون کنی وگرنه خطرناک میشن و از پا درت میارن