تیوال | امیر عسگری درباره فیلم به پیت تکیه کن:
S2 : 19:01:28
فیلم بسیار عمیق و عالی بود
مهدی.. این را خواند
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید