تیوال | وحید عمرانی: دانه های انگور اشک های تاک اند بر خاک ماهرویانی که
S2 : 20:12:32
دانه های انگور
اشک های تاک اند
بر خاک ماهرویانی
که ریشه در مزارشان دارد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید