تیوال | وحید عمرانی: دانه های انگور اشک های تاک اند بر خاک ماهرویانی که
S3 : 19:37:08
دانه های انگور
اشک های تاک اند
بر خاک ماهرویانی
که ریشه در مزارشان دارد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید