تیوال | امیرمسعود فدائی درباره فیلم صدای آهسته: با وجود اینکه فیلم رو خیلی دوست نداشتم ولی علاقه و
S3 : 15:41:16
با وجود اینکه فیلم رو خیلی دوست نداشتم ولی علاقه و احترامم به افشین هاشمی نازنین صد برابر شد... چون به موضوعی پرداخت که مشکل خیلی‌هاست ولی دغدغهٔ خیلی‌ها نیست...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید