تیوال | ابوالقاسم کریمی: زاغ آمد لاله به منقار گرفت خون در رگ
S3 : 09:25:41
زاغ آمد لاله به منقار گرفت

خون در رگ ما بوی تکرار گرفت

غم پاسخ خودخواهی ما را این داد

بر مرکب دل نشست و افسار گرفتابوالقاسم کریمی

یکشنبه ... دیدن ادامه » 13 مرداد 1398
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید