آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ابوالقاسم کریمی: زاغ آمد لاله به منقار گرفت خون در رگ ما بوی تکرار گ
S3 : 03:31:17 | com/org
زاغ آمد لاله به منقار گرفت

خون در رگ ما بوی تکرار گرفت

غم پاسخ خودخواهی ما را این داد

بر مرکب دل نشست و افسار گرفتابوالقاسم کریمی

یکشنبه 13 مرداد 1398
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید