تیوال | ماهرو رستمی درباره فیلم قسم: قبل از هرچیز باید بگم من به این فیلم نمره قبولی میدم
S2 : 03:14:54
ماهرو رستمی
درباره فیلم قسم i
قبل از هرچیز باید بگم من به این فیلم نمره قبولی میدم و دیدن این فیلم رو حداقل برای یکبار توصیه میکنم .بعد از اون اگر بخواهم نگاه ریز بینانه ای داشته باشم باید بگم فیلمی که موضوعی جذاب در نطفه می ماند .فیلم یک فیلم تک لوکیشنی است که در اتوبوس اتفاق می افتد متاسفانه فیلم برداری خوبی نداشت .شخصیت پردازی فیلم اصلا آن طور که باید و شاید خوب نبود .ضراباهنگ اتفاقات که قرار بود باعث جذابیت و کشش فیلم شوند بیشتر بیننده را از اصل فیلم دور میکند و باعث کسل شدن میشود .به نظرم یکی از نقطه ضعف های فیلم بازی خانم مهناز افشار است .که هیچ وقت ببینده رو با خود همراه نمیکند با تمام اینها من از دیدن این فیلم لذت بردم .و به عوامل خسته نباشید میگم .