تیوال | وحید عمرانی: جهانی که دیدم شب غریبی بود که در ظلماتش بهترین انگورها نصیب
S2 : 19:15:33
جهانی که دیدم
شب غریبی بود
که در ظلماتش
بهترین انگورها
نصیب ضعیف ترین شغالان شد
و گرگان تنومند شب پیما
به موش کوری رسیدند.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید